Akademik prof Dušica Lečić Toševski

Akademik prof Dušica Lečić Toševski

Psihijatar

Specifična profesionalna orijentacija:

Akademik prof Dušica Lečić Toševski je specijalista psihijatrije i subspecijalista psihoterapije. Redovni je član Srpske akademije nauka – SANU, Profesor je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Akdemik prof Dušica Lečić Toševski je kandidat za generalnog sekretara Srpske akedemije nauka i umetnosti, počasni član Svetskog psihijatrijskog udruženja, član Borda Evropskog udruženja profesora emeritusa, član Radne grupe Svetske zdravstvene organizacije, Internacionalni član Kraljevskog koledža psihijatara Velike Britanije, Istaknuti član Američkog i član Evropskog psihijatrijskog udruženja; istaknuti član Međunarodne akademije nauka i humanističkih nauka u Hong Kongu, član Kraljevskog medicinskog odbora NjKV Princeze Katarine Karađorđević, član Međunarodnog udruženja za proučavanje poremećaja ličnosti, predsednik Psihijatrijskog udruženja Balkana i Jugoistočne Evrope, predsednik Udruženja psihijatara Srbije, član Saveta Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Radila je u Klinic za psihijatriju KCS, bila je dirketor Instituta za mentalno zdravlje, predsednik nacionalne komisije za mentalno zdravlje, nacionalni koordinator za mentalno zdravlje Svetske zdravstvene organizacije, član je Saveta medicinskog fakulteta u Beogradu, urednik je nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostiku i lečenje depresije i shizofrenije, mentor velikog broja doktorskih disertacija, magistarskih i subspecijalističkih radova i koordinator 10 međunarodnih i velikog broja nacionalnih projekata i programa.

Dobitnica je velikog broja priznanja za doprinos psihijatrijskoj struci. Biografija Dušice Lečić Toševski uključena je u knjigu „Izuzetne žene Srbije 20. i 21. Veka”.

Prof Dr Dušica Lečić Toševski se bavi lečenjem:

 • neurotični poremećaji
 • poremećaja ličnosti
 • depresija
 • poremećaji udruženi sa stresom
 • PTSP
 • anksiozni poremećaji
 • komorbidited mentalnih i somatskih poremećaja

Autor je i koautor 15 knjiga (dve inostrane) i brojnih radova iz oblasti psihijatrije. Učesnik je prestižnih domaćih i internacionalnih kongresa.

 

Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Osnovne studije.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Specijalizacija iz psihijatrije.
 • Doktor medicinskih nauka (tema disertacije: hronična depresija i veza sa poremećajima ličnosti) (2011- 2017)
 • Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti – SANU, 2009 godine
 • Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti – SANU, 2015 godine
 • Kandidat za generalnog sekretara Srpske akedemije nauka i umetnosti

 

Radno iskustvo:

 • Asistent na predmetu fiziologija, Medicinski fakultet (1980-1983) – od strane studenata proglašena za najboljeg asistenta, dobila Aprilsku nagradu za Dan studenata
 • Radila je u Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije (jedno vreme i kao kao šef Centra za poremećaje ličnosti) (1983-1993)
 • U Institutu za mentalno zdravlje radila je od 1993-2019. godine
 • Direktor Instituta za mentalno zdravlje 2004-2019 godine. Kao direktor Instituta pokazala visoke organizacione sposobnosti. Institut je u Londonu dobio Sokratovu nagradu za najbolji centar za edukaciju u oblasti mentalnog zdravlja, a ona kao najbolji rukovodilac (2014)
 • U Institutu za mentalno zdravlje bila je osnivač i direktor Kolaborativnog centra Svetske zdravstvene organizacije za edukaciju u oblasti mentalnog zdravlja
 • Razvila je saradnju sa mnogim centrima u svetu (Modzli klinika za psihijatriju i dr)
 • Član je Saveta Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • U kriznim godinama koordinator programa za zaštitu mentalnog zdravlja izbeglica (u saradnji sa UNHCR) i žrtava torture
 • Bila je predsednik Nacionalne komisije za mentalno zdravlje. U okviru Pakta stabilnosti Jugoistočne Evrope rukovodila je pripremom Nacionalne strategije za mentalno zdravlje (usvojena od strane Vlade Republike Srbije 2007. godine) i Zakona o zaštiti prava osoba sa mentalnim poremećajima (usvojen 2013. godine)
 • Bila je nacionalni koordinator za mentalno zdravlje Svetske zdravstvene organizacije
 • Urednik je nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostiku i lečenje depresije i shizofrenije
 • U SANU je bila rukovodilac nekoliko međunarodnih, multicentričnih projekata
 • Mentor velikog broja doktorskih disertacija, magistarskih i subspecijalističkih radova i koordinator 10 međunarodnih i velikog broja nacionalnih projekata i programa

 

Publikacije:

 • Autor i koautor je 15 knjiga (dve inostrane)
 • Autor i koautor velikog broja naučnih radova u prestižnim inostranim časopisima (kao i nacionalnim časopisima)
 • Urednik petog izdanja Američkog udžbenika Tasmanova psihijatrija – prethodna izdanja proglašena su zlatnim standardom psihijatrije (Springer, u štampi, 2024)
 • Autor velikog broja poglavlja u međunarodnim udžbenicima (među njima i poglavlja u dva izdanja dvotomnog Oksfordskog udžbenika psihijatrije, Oksfordskom udžbeniku migrantske psihijatrije, Oskfordskom udžbeniku socijalne psihijatrije, poglavlje u SAGE udžbeniku Ličnost i individualne razlike) i autor 22 poglavlja u inostranim knjigama
 • Koautor udžbenika psihijatrije i urednik 6 priručnika
 • Održala veliki broj plenarnih i keynote predavanja i predavanja po pozivu u inostranstvu kao i na simpozijumima svetskih kongresa, mnoge od kojih je i organizovala
 • Član uredništva i recenzent velikog broja svetskih časopisa; godinama je bila glavni urednik časopisa ”Psihijatrija danas”
 • Organizovala je nekoliko nacionalnih kongresa sa međunarodnim učešćem uz veliki broj istaknutih inostranih predavača, pod pokroviteljstvom Svetske psihijatrijske asocijacije

 

Članstva

 • Svetsko psihijatrijsko udruženje:

-kopredsedavajući Komiteta za publikacije;

-koordinator psihijatrije za Centralnu Evropu i član Borda šest godina;

-predsednik Radne grupe za masovno nasilje i mentalno zdravlje i Sekcije za    preventivnu psihijatriju;

-član Saveta Predsedničkog programa Psihijatrija orijentisana na osobu i Radne grupe za pomoć lekarima sa mentalnim poremećajima;

-počasni član Svetskog psihijatrijskog udruženja

-član Borda sekcije Psihoanaliza i psihijatrija i član nekoliko drugih sekcija (za mentalno zdravlje žena, edukaciju, poremećaje ličnosti, komorbiditet, psihoterapiju, itd)

 • Član Borda Evropskog udruženja profesora emeritusa i Komiteta za prevenciju i unapređenje zdravlja tog Udruženja
 • Član Radne grupe Svetske zdravstvene organizacije za pripremu nove, XI međunarodne klasifikacije poremećaja ličnosti
 • Internacionalni član Kraljevskog koledža psihijatara Velike Britanije
 • Istaknuti član Američkog i član Evropskog psihijatrijskog udruženja;
 • Istaknuti član Međunarodne akademije nauka i humanističkih nauka u Hong Kongu (International Core Academy of Sciences and Humanities)
 • Član Kraljevskog medicinskog odbora NjKV Princeze Katarine Karađorđević
 • Član Međunarodnog udruženja za proučavanje poremećaja ličnosti, Svetske federacije za mentalno zdravlje i Međunarodnog koledža za medicinu usmerenu na osobu
 • Predsednik Psihijatrijskog udruženja Balkana i Jugoistočne Evrope,
 • Predsednik Udruženja psihijatara Srbije (do aprila 2019, sada počasni predsednik)
 • Član Saveta Medicinskog fakulteta u Beogradu

 

Priznanja

Priznanja za doprinos psihijatrijskoj struci:

 • Istaknuti rukovodilac, London, 2014;
 • Certificate of merit for collaboration in mental health care, Moskva 2009;
 • Medalja za istaknutog člana (Distinguished Fellow) Američke psihijatrijske asocijacije, Vašington, maj 2008;
 • Počasni član Srpskog udruženja psihoterapeuta 2005;
 • Počasni član Svetske psihijatrijske asocijacije;
 • Zlatni ključ znanja, razumevanja i lečenja Klinike za psihijatriju, Univerziteta u Kragujevcu,” za postignute izuzetne rezultate u razvoju psihijatrije u Srbiji”, 14. novembra 2019. godine

 

Bavi se prevođenjem – prevela i uredila 7 stručnih knjiga i 6 knjiga beletristike

U SANU je urednik drugog, trećeg i četvrtog toma edicije ”Žene akademici” i monografije ”Kontroverze u medicini”

Biografija Dušice Lečić Toševski uključena je u knjigu „Izuzetne žene Srbije 20. i 21. veka“