Dr Milica Mitrović Jovanović

Dr Milica Mitrović Jovanović

Specijalista radiologije

Uža profesionalna orijentacija:

 • Urgentna radiologija i dijagnostika urgentnih stanja toraksa i abdomena.
 • Svakodnevno radi na dijagnostičkim modalitetima kao što su klasična rendgen dijagnostika, ultrasonografski pregled abdomena i karlice kao i mekih tkiva vrata.
 • Usavršila je rad na multidetektorskoj kompjuterizovanoj tomografiji vrata, grudnog koša, abdomena i karlice, kao i MDCT angiografije. Radom na Prvoj hirurškoj klinici stekla je znanja u interpretaciji nalaza MDCT i MR enterografije,kolonografije i gastrografije, ali i MR imidžinga  abdomena i karlice, ginekološke regije, kao i MRI dijagnostiku prostate.
 • Na dnevnom nivou unapređuje svoje znanje u dijagnostici , stejdžingu i proceni postterapijskog učinka maligniteta porekla jetre, pankreasa i kompletnog digestivnog tubusa.

Obrazovanje:

 • 1998 – 2002 Gimnazija , prirodno-matematicki smer
 • 2002 – 2010 Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2012 – Doktorske studije iz radiologije i nuklearne medicine – Medicinski fakultet u Beogradu
 • 2012 – 2016 Specijalizacija iz radiologije
 • Odbranjen specijalističko – akademski rad iz radiologije na temu “Značaj multidetektorske kompjuterizovane tomografije u dijagnostici morfologije i funkcije leve komore srca”
 • 2020 – Uža specijalizacija iz digestivne radiologije

 

Radno iskustvo: 

 • Januar 2021 – Puls kardiološki centar – radiolog
 • 2011-2015 Urgentni Centar – Odeljenje urgentne radiologije – Klinički Centar Srbije – radiolog
 • Od 2015. Odeljenje digestivne radiologije – Prva hirurška klinika – Klinički Centar Srbije – radiolog

 

Reference, stručni radovi

Doktorka Milica Mitrović Jovanović je učesnik i predavač na više skupova i kongresa , kako u zemlji tako i u inostranstvu. Aktivno učestvuje i edukuje se na stručnim skupovima iz oblasti digestivne radiologije. Autor je publikovanih radova iz oblasti digestivne radiologije i abdominalne hirurgije.

 

Članstva:

 • Evropsko udruženje radiologa (ESR)
 • Evropsko udruženje gastro-intestinalnih i abdominalnih radiologa (ESGAR).
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Udruženje radiologa Srbije