Doc. dr sci. med. Petar Vukićević

Doc. dr sci. med. Petar Vukićević

kardio hirurg

Uža profesionalna orijentacija:

 • Minimalno invazivna hirurgija mitralne i aortne valvule
 • Valve sparing procedure – rekonstrukcije aortnog korena i aortnog zaliska – Operacije po Tirone David-u i Magdi Yacoub-u
 • Rekonstrukcije bikuspidnog aortnog zaliska kod dece i odraslih
 • Rekonstrukcije mitralne valvule – upotreba Gore-Tex neohordi
 • Rekonstrukcije leve komore nakon postinfarktne aneurizme leve komore – Dorova operacija
 • Bypass hirurgija i arterijski graftovi u revaskularizaciji srca
 • Off-pump revaskularizacija srca – Revaskularizacija miokarda na kucajućem srcu
 • Hirugija disekcija i aneurizmi ushodne aorte i luka aorte
 • Hirurgija urodjenih srčanih mana kod odraslih
 • Circulatory Assistance (Intraaortic baloon-pump – IABP, ECMO, LVAD, Thoratec, HeartWare, Berlin Heart )
 • Transplantacije srca

Obrazovanje:

1993 – 2000 – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Diploma medicinskog fakulteta.

Zvanje – doktor medicine.

2000-2001 – Opšti lekarski staž –  Klinika za dečju hirurgiju, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, Beograd, Srbija. Položen stručni-državni ispit.

2001 – 2006 – Specijalizacija iz opšte hirurgije – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije

Ocena na specijalističkom ispitu: 5.

Zvanje – specijalista opšte hirurgije

2010 – Magistar medicinskih nauka – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Magistarska teza: „Carpentier rigidni ring ili biodegradabilni fleksibilni ring u hirurškom lečenju mitralne valvule” odbranjena pred Komisijom u sastavu: Prof. Dr. Živan Maksimović, Prof. Dr. Bogoljub Mihajlović, Doc. Dr. Milan Petrović. Mentor: Prof. Dr. Miljko Ristić.

Zvanje: Magistar medicinskih nauka

2008-2011 – Subspecijalizacija iz kardiohirurgije – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Klinika za kardiohirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije.

Rad uže specijalizacije pod nazivom: „Komparativna analiza upotrebe rigidnog prstena i biološki razgradljivog fleksibilnog prestena u hirurškom lečenju degenerativne bolesti mitralnog zaliska” odbranjenja pred Komisijom: Prof. M.Ristić, Prof. D. Velimirović, Doc. Dr Milan Petrović. Mentor: Prof. Dr. Dušan Velimirović.

Zvanje – subspecijalista kardiohirurgije.

2012 – 2016 – Doktorat iz oblasti kardiohirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u  Beograd. Studija uradjena u saradnji sa Katedrom za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Odobrena doktorska disertacija pod nazivom: „Uticaj različitih operativnih tehnika tokom hirurške revaskularizacije miokarda na oksidativni stres i antioksidativnu zaštitu”. Mentor: Doc.dr. Aleksandar Mikić

2016 – Doktor medicinskih nauka – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Doktorska disertacija odbranjena pred Komisijom u sastavu: Prof. Dr. Tatjana Simić – predsednik komisije, Prof. Dr. Milan Petrović, Prof. Dr. Radoje Ilić.

Zvanje: Doktor medicinskih nauka

 

Radno iskustvo:

1997 – Volonter, kao student V godine medicine – Klinika za kardiohirurgiju – Institut za kardiovaskularne bolesti „ Dedinje ”

2000 – 2001 – Klinika za pedijatrijsku kardiohirurgiju, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, Beograd

2001 – 2010 –   Klinika za kardiohirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klnički centar Srbije. Zaposlen u stalnom radnom odnosu. Operisao bolesnike – od najjednostavnijih do najkompleksnijih operacija na srcu. Posebna interesovanja su bila vezana za disekcije aorte, bajpas hirurgiju, rekonstrukcije mitralnog zaliska, hirurgiju torakalne aorte („valve sparing procedure”, rekonstrukcije luka aorte kod akutnih i hroničnih disekcija i aneurizmi korena i luka aorte, restorativna hirurgija leve komore (Dorova procedura i  modifikacije), mehaničku potporu cirkulacije i urodjene srčane mane kod odraslih.

2003 – 2004 –  Klinika za vaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije

2007 – Heart and Vascular Center, Semmelweis University, Budapest –     Hirurške tehnike radiofrekfentne ablacije kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom

2008 – Department for Cardiac Surgery, University Hospital of Stuttgart, Germany; Sana Herzchirurgie Stuttgart  ( Prof. Wolfgang Hemmer )

 • Edukacija iz hirurgije aortnog korena – Valve sparing procedure (David, Yacoub), Ross procedure, operacije po Bentalu i Cabrolu.
 • Off-pump Coronary artery Bypass grafting – Bajpas hirurgija na kucjućem srcu
 • Mehanička potpora cirkulacije

2009-2010 – Division of Cardiovascular Surgery, University Hospitals of Geneva (Prof. Afksendyios Kalangos), Switzerland; Hôpitaux Universitaires de Geneve, Service de chiurgie cardio-vasculaire, Swiss.

 • Edukacija iz oblasti rekontrukcija mitralnog zaliska, aortnog korena, luka aorte i aortnog zaliska, kao i hirurgije kompleksnih urodjenih srčanih mana kod odraslih
 • Kompletna edukacija iz mehaničke potpore cirkulacije ( ECMO, LVAD, RVAD, Biopump )

2010 – 2011 – Klinika za kardiohirugiju, Privatni Kliničko-bolnički centar „Beogradski”, Beograd, Srbija

 

 • Zamenik Direktora Klinike za kardiohirurgiju

 

2011 –  zaposlen na Klinici za kardiohirurgiju, Vojno-Medicinska Akademija, Beograd, Srbija

2012 –  2013 – Department of Cardiothoracic Surgery, Konkuk University Hospital, Seoul, South Korea ( Prof. Meong Gun Song )

 • COMVAR Akademija – Edukacija iz oblasti rekonstrukcije mitralnog zaliska – nove operativne tehnike i pristup – Comprehensive Mitral Valve Apparatus Rconstruction
 • CARVAR Akademija – Edukacija iz oblasti rekonstrukcije aortnih listića i aortnog korena – nove operativne tehnike i pristup – Comprehensive Aortic Root and Valve Repair
 • Program transplantacija srca

2013 – Opšta bolnica „Bel Medic” – Beograd, Srbija – Konsultant za kardiohiorurgiju

 

2017 – Specijalna bolnica za kardiovaskularne bolesti ”Filip Vtori”, Klinika za      kardiohirurgiju, Skoplјe, Severna Makedonija

 • Hirurgija aortnog i mitralnog zaliska na kucajućem srcu
 • Rekonstrukcije aortnog zaliska na kucajućem srcu
 • Rekonstrukcije i zamene mitralnog zaliska na kucajućem srcu
 • Protekcija srca i strategije protekcije srca
 • Topla krvna kontinuirana kardioplegija (anterogradno i retrogradno ordiniranje kardioplegije)

2017 – 2020 – Univerzitetska klinika „Državna kardiohirurgija”, Klinički centar „Majka Tereza” – Skoplje – Severna Makedonija

 • Kardiohirurg po pozivu – Edukacija skopskih kardiohirurga iz svih oblasti kardiohirurgije

2017 – Asistent na Katedri za hirurgiju – izbor u zvanje – podoblast kardiohirurgija, Medicinski fakultet VMA, Univerzitet odbrane, Beograd

2020 – Asistent na Katedri za hirurgiju – reizbor u zvanje – podoblast kardiohirurgija, Medicinski fakultet VMA, Univerzitet odbrane, Beograd

2021 – Docent na Katedri za hirurgiju – izbor u zvanje – podoblast kardiohirurgija, Medicinski fakultet VMA, Univerzitet odbrane, Beograd

2022 – „Puls kardiološki centar” – Beograd, Srbija – Konsultant za kardiohiorurgiju

 

Seminari, članstva, publikacije: 

Klinička istraživanja

2009-2010 – Upotreba biološki razradljivih materijala u kardiovaskularnoj hirurgiji (Klinička istraživanja, Ženeva, Švajcarska)

2012-2016 – Oksidativni stres i antioksidativna zaštita kod koronarnih bolesnika operisanih na kucajućem srcu – OPCAB (klinička i biohemijska istraživanja – Klinika za kardiohirurgiju VMA, Katedra za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta-Beograd, Srbija)

 

Stipendije

2009 – Stipendija NJKV Princeze Katarine Karađorđević

2009 – Stipendija humanitarne organizacije „Srce za sve” – Ženeva, Švajcarska

Članstva

 1. Evropsko udruženje za kardiovaskularnu i endovaskularnu hirurgiju
 2. Makedonsko udruženje za kardio-torakalnu, vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju
 3. Udruženje kardiovaskularnih hirurga Srbije
 4. Udruženje kardiotorakalnih hirurga Srbije – sekretar udruženja (2004)
 5. Evropsko udruženje za kardio-torakalnu hirurgiju
 6. Srpsko Lekarsko Društvo – Hirurška sekcija

Publikacije u indeksiranim naučnim časopisima

(Current Content-CC ili Science Citation Index-SCI)

 

Autor i koautor u stručnim radovima iz oblasti kardiovaskularne medicine

 

 1. Vukicevic P, Klisic A, Neskovic V, Babic L, Mikic A, Bogavac-Stanojevic N, Matkovic M, Milicevic V, Aleksic N, Kotur-Stevuljevic J. Oxidative stress in patients before and after on-pump and off-pump coronary artery bypass grafting-relationship with Syntax Score. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2021 July 15;2021: 3315951. doi:10.1155/2021/3315951 (M-21, IF-6,543)
 2. Vukicevic P, Klisic A, Neskovic V, Babic L, Mikic A, Bogavac-Stanojevic N, Matkovic M, Putnik S, Aleksic N, Kotur-Stevuljevic J. New Markers of Platelet Activation and Reactivity and Oxidative Stress Parameters in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2021 Jun 26;2021:8915253. doi: 10.1155/2021/8915253 (M-21, IF-6,543)
 3. Vukicevic P, Klisic A, Kotur-Stevuljevic J, Mikic A, Bogavac-Stanojevic N, Matkovic M, Putnik S, Aleksic N, Tutus V, Karikas GA. Paraoxonase 1 low activity and SYNTAX score may predict postoperative complications after coronary artery surgery. European Review for Medical and Pharmalogical Sciences, (2021), Vol. 25(3): 1151-1521. (M-22, IF-3,507)
 4. Jankovic N, Simic D, Mikic A, Matkovic M, Vukicevic P, Elezovic I. The first case of surgical myocardial revascularisation and endarterectomy of the right carotid artery in the same procedure in a patient with haemophilia A. Vojnosanitetski pregled, (2021), Vol. 78(1): 99-104. (M-23, IF-0,168)
 5. Vukicevic P, Matkovic M, Markovic I, Mikic A, Putnik S, Bozic M, Aleksic N, Cvetic V, Tutus V, Dzodic R. Successfully Resected Cardiac Metastatic Melanoma in a Lifesaving Cardiac Surgery: A Case Report. Heart Surgery Forum (2020); Vol.23 (4), E527-E530. (M-23, IF-0,676)
 6. Mikic A, Matkovic M, Vukicevic P, Obrenovic-Kircanski B, Karamarkovic N, Velinovic M, Samanovic M, Putnik S. The Atriovenous Hemangioma of the Right Ventricle – Case Report and Literature Review. Vojnosanitetski pregled (2019); Vol.76 (12), 1301-1303. (M-23, IF-0,152)
 7. Bogavac-Stanojevic N, Jovanovic R, Vukicevic P, Lakic D, Kotur-Stevuljevic J. Cost-Effectiveness of Different Diagnostic Strategies for Prediction of Lenght of Stay in Hospital After Cardiac Surgery (Meeting Abstract). Value in Health, (2018), vol.21, Suppl.2, S33-S33.
 8. Vukicevic P, Mikic A, Kotur-Stevuljevic J, Bogavac-Stanojevic N, Milic N, Nikolic Lj, Martinovic J. Oxidative stress and platelet activation during on-pump and off-pump coronary artery bypass grafting in patients with double grafted vessels (Article). Biotechnology & Biotechnological Equipment. (2016), Vol.30(6): 1132-1141. (M-23, IF-1,059)

 

Knjige

2011 – Autor četiri poglavlja u knjizi: Kardiologija. Treće izdanje. Urednici: Akademik Miodrag Ostojić, Akademik Vladimir Kanjuh, Doc. dr. Branko Beleslin.

Poglavlje 15-2.1 – Rekonstrukcije aortnog zaliska

Poglavlje 15-2.2 – Rekonstrukcije mitralnog zaliska

Poglavlje 15-2.3 – Rekonstrukcije trikuspidnog zaliska

Poglavlje 15-5 –  Hirurgija urodjenih srčanih mana kod odraslih

Za više informacija, kliknite link ispod:

https://www.youtube.com/results?search_query=dr+petar+vukicevic