Prof dr Jovan Košutić

jovan kosutic

Prof dr Jovan Košutić

Pedijatar – Dečji kardiolog

Uža profesionlna orijentacija:

Pedijatrijska i neonatalna interventna kardiologija urođenih srčanih mana (USM), dijagnostika i optimalni modaliteti rešavanja najkompleksinih USM, fetalna ehokardiografija, kongestivna srčana insuficijencija kod dece, kardiomiopatije, urođene srčane mane kod odraslih.

 

Obrazovanje:

  • 1981 Medicinski fakultet u Beogradu upisao je školske 1974/75. godine i završio februara 1981. godine sa prosečnom ocenom 9,57.
  • 2012 Izabran je za vanrednog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu, katedra pedijatrija
  • 2018 Izabran je za redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu, katedra pedijatrija

Stručno usavršavanje:

Tokom 1990-1991. godine boravio je sedam meseci na stručnom usavršavanju iz dečije kardiologije u The Royal Brompton Hospital, London, kod dr E.A.Shinebournea, a potom, narednih pet meseci u The Boston Children`s Hospital, Harvard  Medical School, sa posebnim osvrtom na dečiju interventnu kardiologiju.

Po povratku u zemlju uvodi, po prvi put na našim prostorima, interventne kateterizacione procedure ( balon dilataciju, stentove) kod urođenih opstruktivnih lezija levog srca ( koarktacija, aortna stenoza).

 

Reference, stručni radovi i članstva:

1996 Izabran je za redovnog člana Udruženja dečijih kardiologa Evrope a tom prilikom mu je dodeljena i diploma o zvanju subspecijaliste dečijeg kardiologa izdata od strane ovog udruženja.

2014 Izabran je za  člana Američkog udruženja kardiologa (AHA)

Profesor doktor Košutić Jovan uradio je preko 2000 dijagnostičkih i oko 500 interventnih kateterizacija kod pacijenata sa USM  kao i više od 10.000 ultrazvučnih pregleda.

Bio je, u više navrata, moderator tematske oblasti kardiologija Pedijatrijske škole Srbije i član katedri kardiologije i neonatologije za poslediplomsku nastavu.

Do sada profesor Košutić objavio je 33 rada u časopisima sa JCR liste (M21-M23) (12 kao prvi ili vodeći autor) sa preko 100 međunarodnih heterocitata.

  1. Prijic S, Ristic G, Pasic S, Minic A, Vukomanovic V, Adjic O, Ninic S,  Kosutic J*. Bilateral giant coronary aneurysms in Kawasaki disease: how  difficult can it be? Circulation 2013;128:2257-8. M21; IF 14,948
  2. Kosutic J, Prijic S, Kosutic I. Beta-blockers in pediatric cardiology.  In: Momoka Endo and Nanami Matsumoto (Editors), Beta-Blockers: New  Research. New York, Nova Science Publishers Inc, 2008; 75-106. . ISBN  978-1-60456-706-9
  3. Kosutic J, Minic P, Sovtic A, Prijic S.  Upper lung lobe systemic artery-pulmonary vein fistula with signs and  symptoms of congestive heart failure: successful treatment with coil  embolization. J Vasc Interv Radiol 2007;18: 299-302. M22; IF 2,207
  4. Kosutic J,  Zamurovic D. High –dose beta-blocker hypertrophic  cardiomyopathy therapy in a patient with Friedreich ataxia. Pediatr  Cardiol 2005; 26:727-30. M23; IF 0,986
  5. Kosutic J. Severe  transient left ventricular hypertrophy in an infant with acute  myocarditis and heart failure. Pediatr Cardiol 2004 ; 25:677-80.  M23;  IF 0,694