Prof dr Nemanja Đenić

nemanja djenic

Prof dr Nemanja Đenić

Kardiolog

Uža profesionalna orijentacija:

Doktor Nemanja Đenić poseduje 15 godina kliničkog iskustva u vođenju kardioloških bolesnika i 10 godina rada u Sali za kateterizaciju srca u Vojnomedicinskoj akademiji Beograd.

Dr Đenić prosečno obavi 500 procedura u sali za kateterizaciju srca godišnje


Obrazovanje:

 • 1992 – 2000 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Doktor medicine
 • 2001-2005 Vojnomedicinska akademija – VMA u Beogradu – Specijalizacije interne medicine
 • 2007 – VMA – Interventna kardiologija
 • 2011 – Vojnomedicinska akademija – VMA u Beogradu – Subspecijalizacija iz kardiologije
 • 2017 – Odbranjena doktorska disertacija – Procena kliničkog značaja nedovoljnog protoka krvi, pposle primarne perkutane intervencije kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom.
 • Usavršavanje iz interventne kardiologije (KCS 2006-2008).
 • Kurs za trasnfemoralnu implantaciju aortne valvule (TAVI-2010, Budimpešta Paris)
 • Usavršavaje dodatnih tehnika (FFR i OCT-Budimpešta 2012).
 • PCR kongres i ESC kongresi, TOBI, GIM, unazad više godina.

Radno iskustvo:

 • Klinika za urgentnu internu medicinu VMA – Načelnik klinike
 • 2011 – VMA – Subspecijalizacija iz kardiologije
 • 2006 – 2007 – KCS – Edukacija iz interventne kardiologije – Samostalni rad u Sali za kateterizaciju srca , KCS
 • 2005- VMA – Specijalista interne medicine – Rad na intenzivnoj nezi sa vitalno ugroženim pacijentima –AIM, PTE, sepse, respiratorna podrška
 • 2001- 2005 – VMA – Specijalizant interne medicine
 • 2000-2001 – VMA – Klinički doktor – Vođenje bolesnika u klinici za urgentnu internu medicinu VMA

 

Članstva:

 • Član Evropskog udruženja kardiologa (ESC cardio)
 • Član Upravnog odbora udruženja koronarnih jedinica Srbije
 • Predsednik Udruženja kardiologa Srbije UKS – podružnica Beograd
 • Član nadzornog odbora Udruženja kardiologa Srbije – UKS
 • Član Udruženja kardiologa Srbije – UKS
 • Bivši sekretar udruženja kardiologa Srbije (2007-2009)
 • Član radne grupe za interventnu kardiologiju UKS.

 

Aktivnosti i učešća: 

Nacionalni project manager programa “stent save a life” za Srbiju, 2016….

Učešće u kliničkoj studiji  (Klinički istraživač sa svim sertifikatima), in TAK 475 study, organised by Takeda – 2007 faza 3.

Glavni istraživač kliničke studije, trenutno u toku ODYSSEY-SANOFI, EFC 11570-lipid lowering therapy-Alirocumab.  (svi sertifikati), faza 3.

Klinički istraživač u studiji „Efikasnost i bezbednost mezenhimalnih kardiopoetskih ćelija dobijenih iz koštane srži (C3BSCQR1) u lečenju hronične uznapredovale srčane insuficijencije ishemijskog porekla“, CHART-1, Protokol br: C3BS-C-11-01.

Stečeni svi sertifikati, uključujući i sertifakate za korišćenje C-cath katetera.

 

Stručna predavanja:

 • Amec 09.2020 – Non Culprite lezija, kada i kako je lečiti
 • Kongres UKS – Strukturne bolesti srca – TAVI i BAV procedure 04.2021
 • Basics 04.2021 – Sesija strukturne bolesti srca – Aortna Valvula
 • Basics 2021 – Izazovi u zbrinjavanju kardioloških pacijenata u eri pandemije
 • Zasink 2020 – Strukturne bolesti-BAV
 • Savremena terapija kod pacijenata sa NVAF – 02.2021 Bayer
 • Značaj leka Entresto u lečenju HF – maj 2021, Novartis
 • Zašto sam odabrao Prasugrel, maj.2021, VMA, Hemofarm
 • Značaj balona – Solarice, 02.2021, VMA, Medtronic
 • Klinička praksa – preductal 80 mg, februar 2021, Servier
 • XIX Kongres kardiologa Srbije – Zlatibor 2013 godine – usmena prezentacija “Disekcija glavnog stabla leve koronarne arterije)
 • 8TH Basics, Beograd, 23-26 april “Case report, LM dissection during diagnostic procedure) – usmena prezentacija
 • TOBI Venecija 2014 – “Case report-bifurcation, Medina 0-0-1” i Case report “Complications, LM dissection, series of cases)-usmene prezentacije.
 • PCR 2015 godine – prihvaćena usmena prezentacija u sesiji – komplikacije.

 

Publikacije i poglavlja u udžbenicima:

 1. Faktori koji utiču na pojavu ne-refluksa kod pacijenata sa infarktom miokarda u ST-segmentu lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom – Nemanja Đenić, Boris Džudović, Radoslav Romanovic, Nenad Ratković, Zoran Jović, Boško Đukić, Marijan Spasić, Siniša Stojković, Slobodan Obradović.Vojnosanit Pregl 2018; October vol. 75 (No. 10):DOI:10.2298/VSP160405030D
 2. Jatrogena disekcija leve glavne koronarne arterije tokom izbornih dijagnostičkih postupaka Nemanja Djenic, Boris Dzudovic, Radoslav Romanovic, Nenad Ratkovic, Zoran Jovic, Bosko Djukic, Marijan Spasic, Sinisa Stojkovic, Slobodan Obradovic – Vojnosanitetski pregled. Military-medical and pharmaceutical review • March 2016, DOI: 10.2298/VSP1603225L
 3. Srbija: koronarne i strukturne intervencije srca od 2010. do 2015. godineSinisa Stojkovic, Dejan Milasinovic, Nenad Bozinovic, Aleksandar Davidovic, Dragan Debeljacki, Nemanja Djenic, Sasa Hinic, Nikola Jagic, Olivera Micic, Vladimir Mitov (EuroIntervention 2017;13:Z1-Z5)
 4. Dijagnostička vrednost biohumoralnih markera nekroze i upale kod pacijenata sa infarktom miokarda desne komore. – Orozović V, Rafajlovski S, Gligić B, Miailović Z, Obradović S, Ratković N, Djenić N, Baskot Prilozi. 2007 Jul;28(1):23-38.
 5. Promene u trombocitima i antikoagulantnoj aktivnosti proteina tokom adenozin testa jednom fotonskom emisijom – računarska tomografija stres test. – Obradović S, Subota V, Baskot B, Dopudja M, Antonijević N, Djenić N, Vukotić S, Salinger Jovelić A, Miković D, Antović J, Grdenić A, Gligić B. (Srp Arh Celok Lek. 2010 Jan;138 Suppl 1:28-32.)
 6. Uticaj lokalizacije srčanog miksoma na njegov klinički tok i ishod. – Rafajlovski S, Ilić R, Gligić B, Kanjuh V, Tatić V, Ristić A, Obradović S, Dincić D, Ratković N, Romanović R, Karić J, Djenić N, Vukotić S. (Vojnosanit Pregl. 2012 Mar;69(3):270-6. Srpski.)
 7. Da li trombolitička terapija šteti ili pomaže kod STEMI uzrokovanih spontanom koronarnom disekcijom? Prikaz slučaja i pregled literature – Zoran Jović, Slobodan Obradović, Nemanja Đenić, Zorica Mladenović, Predrag Đurić, Marijan Spasić, Dragan Tavčiovski. (Rad je prihvaćen za štampu u VSP.)

 

Poglavlja u knjigama: 

 • Specifičnosti lečenja reumatoloških pacijenata na peritonealnoj dijalizi (N.Đenić)
 • Peritoneumska dijaliza, puk.prof.dr Đoko Maksić
 • Nesteroidni antiinflmataorni lekovi, Edicija Beograd 2010